رستوران مک دونالد در استرالیا
 

مرکز علمی بهداشت که درشهر  Torento ساخته شده است.

سازه با دهانه 21/3 متر در شهر Burlington,Ontario  ساخته شده است.افزودن طبقات 4و 5  به بيمارستانی 3 طبقه  در استرالياساختمان دو و شش طبقه  درشهر   Torento در کانادا