مرکز پزشکی ابن سینا 15-ساختمان مرکز پزشکی ابن سینا واقع در خیابان ابن سینا،  با زیر بنای 70 متر مربع به روش قاب فولادی سبک(LSF) به صورت اضافه طبقه در سال 1398

کارفرما : مرکز پزشکی ابن سینا -  مدت زمان ساخت : 3 روز

 
تصاویر پروژه مرکز پزشکی ابن سینا