اجرای اضافه طبقه بر روی بام موجود با روش LSF
اجرای بهار خواب برروی ساختمان وضع موجود با رو
بیمارستان کسری(اضافه اشکوب )
ساختمان مسکونی (کارفرما : آقای امینی )
ساختمان مسکونی (کارفرما : آقای محمودزاده (شخص