انبوه سازی مسکن مهر- چادگان -  222 واحد
بنیاد مسکن اصفهان
چادگان - اصفهان
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : دو سال

انبوه سازی
روش LSF