ساختمان مسکونی
آقای امینی (شخصی)
اصفهان –شاهین شهر
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 1 ماه
120 متر
اضافه طبقه مسکونی
قاب فولادی سبک ( LSF  )