ساختمان مسکونی
آقای مستاجران (شخصی)
اصفهان – شهرکت نقش جهان- خیابان هدایت جنوبی
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : در حال اجرا
510 متر
مسکونی
بتن آرمه