ساختمان مسکونی
آقای قاضی ها (شخصی)
اصفهان – خیابان آپادانا دوم –کوچه الفت
1047متر
مسکونی
بتن آرمه