ساختمان مسکونی
آقای حسن نژاد (شخصی)
اصفهان – شهرک امیرحمزه
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : در حال اجرا
940 متر
مسکونی
بتن آرمه