ساختمان مسکونی
آقای شایق  (شخصی)
اصفهان – خیابان رباط
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 5 ماه
900 متر
مسکونی
بتن آرمه