ساختمان مسکونی
آقای حیدری (شخصی)
اصفهان – خیابان سپهسالار
مدت زمان انجام عملیات سفت کاری : 5 ماه
762 متر
مسکونی
بتن آرمه